De website wordt geladen...

onderwijs

kwaliteit

Op de Schakel geloven we in goed en gedegen onderwijs. Goede leerresultaten, actueel aanbod van leerstof, genoeg leertijd binnen het rooster, het correct pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en een leerlingvolgsysteem zijn stuk voor stuk kerndoelen van het onderwijs op de Schakel. Wij toetsen onszelf hieraan en ook de onderwijsinspectie van het ministerie toetst jaarlijks onze resultaten. Van iedere leerling houden wij een uitgebreid dossier bij. De intern begeleider beheert de dossiers die de leerkrachten aanvullen. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider de resultaten en krijgen de kinderen een rapport en de Cito scores mee naar huis.

Inspectierapport Schakel 2018

Onderwijsinspectie

zorg en aandacht

Op de Schakel geven we persoonlijke zorg en aandacht aan iedere leerling als individu. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoefte van elk kind: er zijn de kinderen die meer aan kunnen of  juist moeite met de lesstof hebben maar ook de gemiddelde leerling krijgt die aandacht. Zo halen we het maximale uit onze leerlingen. De groepen delen we zo in dat we alle leerlingen de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Er worden extra middelen ingezet waarmee er in verschillende groepen extra ondersteuning kan worden geboden. De intern begeleider besteedt extra zorg aan de leerlingen met specifieke behoeften. Leerlingen die meer dan de gemiddelde leerstof aankunnen kunnen binnen het lesrooster deelnemen aan één van onze plusklassen; we hebben zelfs een plusklas met kleuters.

 

vriendelijk en veilig

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een verantwoordelijk volwassen mens te worden. Wij bieden daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Met de Kanjertraining geven we onze leerlingen sociale vaardigheidslessen die goed aansluiten bij onze onderwijsdoelstellingen en de belevingswereld van het kind. Op de Schakel besteden we veel aandacht aan verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving. Dit komt aan de orde in het dagelijks onderwijs en activiteiten. Zo bezoeken we bijvoorbeeld regelmatig ouderen in Zuiderhof en via Stichting Woord en Daad hebben we als school twee sponsorkinderen.

Gedragscode en Kanjertraining

Meldcode Huiselijk Geweld

Gedragsprotocol PCBS de Schakel nov2023

betrokken ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Het bevordert het welbevinden en de prestaties van een kind. We streven naar een goede driehoeksverhouding tussen leerling, ouder en leerkracht. Om meer van de school mee te maken, nodigen we ouders graag uit samen te werken. Er zijn verschillende ouderactiviteiten om aan deel te nemen. Daarnaast is er per groep een klassenouder die de leerkracht ondersteunt bij verschillende activiteiten.

De ouderraad verzorgt de eerste maandag na elke vakantie een gezond tussendoortje als een gezonde start, in de hoop dat goed voorbeeld doet volgen.

nieuwsgierig blijven

We geven hoge prioriteit aan goede, moderne leermethodes om een kwalitatief sterk leertraject te bieden. De Schakel stimuleert kinderen nieuwsgierig te blijven. Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen elkaar vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost zodat ze goed samenwerken. Maar ook zelfstandig werken is een vast onderdeel van ons lesrooster.

lesmethodes

Aardrijkskunde | Argus Clou
Beeldende vorming | De Kunstweken | Kunstmenu | Laat maar zien
Engels | Take it easy
Geschiedenis | Argus Clou
Godsdienst | Kind op Maandag
Lezen | De Bibliotheek op School | Nieuwsbegrip | Veilig leren lezen
Muziek | Moet je doen
Natuur | Argus Clou |Natuur Buitengewoon
Rekenen | Getal en Ruimte
Sociaal emotionele vaardigheden | Kanjertraining
Seksuele Vorming | Wonderlijk gemaakt
Spelling | Spelling op maat
Taal | Taal op maat
Techniek | Argus Clou | De Techniek Torens

ict

Door middel van informatietechnologie met hoogwaardig apparatuur houden we de lessen aantrekkelijk en interactief. We gebruiken digitale schoolborden, computers en Chromebooks als hulpmiddel bij het onderwijsleerproces. Maar het gebruik ervan is ook een leerdoel op zich, waarbij we kinderen vaardigheden bijbrengen op het gebied van informatietechnologie. 

groei en ontwikkeling

Met speciale vakleerkrachten gymnastiek, Joppe Lammers en Rens Duikersloot geven we de kinderen professioneel bewegingsonderwijs. De Schakel werkt samen met Kinder Medisch Centrum de Bron in Vinkeveen, om in overleg met de ouders goed naar het bewegingsniveau van het kind te kijken. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen op verschillende leeftijden. Aan elke school is een GGD zorgteam van het Centrum voor Jeugd en Gezin verbonden. Leerlingen waarvan we denken dat ze logopedische hulp nodig hebben kunnen op de Schakel gescreend worden door een logopediste van de gemeente. Zij kan een leerling verwijzen naar een particuliere praktijk.

X