De website wordt geladen...

organisatie

vereniging

Basisschool de Schakel valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen. Onze vereniging bestaat al sinds 1880 en heeft tot doel het oprichten en in stand houden van een protestants christelijke basisschool in Vinkeveen. De leden van de vereniging vormen samen de algemene vergadering die de uiteindelijke beslissingen neemt over belangrijke zaken binnen de vereniging. Zo kiezen ze bijvoorbeeld het bestuur op de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in juni plaatsvindt. Ouders maar ook overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de vereniging.

Inschrijfformulier lidmaatschap

Beleidsnotitie Identiteit

Statuten 2022

team

Op school geeft het team met elkaar passend en adaptief onderwijs. Handelingsgericht werken en het contact met de ouders staat centraal. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur.

Wilma van der Schaft | groep 1
Marlieke Smit | groep 1
Lianne van Vliet | groep 2
Mirjam Wester | groep 2 | leerkracht ploeterklas
Anja Kooistra | groep 3
Anneleen van Doorn | groep 3 (niet op de foto)
Judith Kroon | groep 4
Corine Leeflang | groep 4
Twan Penning | groep 5 (niet op de foto)
Ilse Deurloo | groep 5
Karin Kroon | groep 6
Femke Geers | groep 6
Vincent Vel Tromp | groep 7 en 8
Kevin Hofland | groep 7 en 8 (niet op de foto)
Hergo van Ginkel | interim directeur
Willemijn van Zijl | intern begeleider
Adinda Leenders | RT begeleider (niet op de foto)
Sandy van Schaik | onderwijsassistent | administratief medewerkster
Anja Honig | onderwijsassitent (niet op de foto)
Renske Versteegh | onderwijsassistent
Joppe Lammers | gymleerkracht (niet op de foto)
Rens Duikersloot | gymleerkracht (niet op de foto)

bestuur

Om ervoor te zorgen dat de Schakel goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen. Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.

Maaike | secretaris
Joleen Mulckhuyse | communicatie
Jacco Kroese | voorzitter
Geert-Daan Kroese | penningmeester
Petra Boer | algemeen lid

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Op de Schakel bestaat de medezeggenschapsraad uit twee leerkrachten en twee ouders. De argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit van het schoolbestuur.

Denise Zeldenrijk| secretaris
Saskia van Zuijlen | voorzitter
Willemijn van Zijl | leerkracht
Lianne van Vliet | leerkracht

Jaarverslag 2023 Medezeggenschapsraad Schakel Vinkeveen

ouderraad

De Schakel heeft een ouderraad die bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en het team. De ouderraad ondersteunt het team door hulp te bieden bij tal van activiteiten. 

Silvia Oussoren | voorzitter
Romy Dieffenthaler | algemeen lid
Joyce van den Berg | algemeen lid
Joyce van Wijk | algemeen lid
Jonna Balk | algemeen lid
Judith Jongerius | algemeen lid
Petra Verbruggen | algemeen lid
Ingrid Rebel | algemeen lid
Bart van Dasler | penningmeester
Janneke Burggraaff | secretaris
Karin Kroon | team
Marius-Jan Breugem | team

 

OR Jaarverslag 2021_2022

commissie van toezicht

Namens de leden van de vereniging houdt de Commissie van Toezicht het functioneren van het bestuur in de gaten en informeert de leden hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Annet Zwaneveld | algemeen lid
Wim Nicolaas | voorzitter
Jaap van der Velde | secretaris

Verslag CvT 2021-2022

samenwerking het groene hart

De vereniging van de Schakel is aangesloten bij de federatie voor ‘Protestants Christelijk Basisonderwijs Het Groene Hart’ die in 1999 is opgericht. We leren van elkaar door kennis te delen en door gezamenlijk overleg. Aangesloten basisscholen:

Kamerik | Eben-Haëzer
Kockengen | De Wegwijzer
Vinkeveen | de Schakel
Wilnis | Koningin Julianaschool
Zegveld | Jorai

 

klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Wanneer het zaken betreffen die uw kind aangaan, kunt u deze over het algemeen het beste met de groepsleerkracht bespreken. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan is de volgende stap dat één en ander met de directie wordt besproken. Voor andere zaken kunt u zich rechtstreeks tot de directie of het bestuur wenden. Samen streven we naar een goede oplossing. Als het nodig is kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon, de externe vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. Ons bestuur heeft het ‘landelijke model klachtenregeling’ ondertekend. Hierin staat beschreven hoe met een formele klacht wordt omgegaan.

Marjolein de Graaff | vertrouwenspersoon intern |  0297261963
Nico Veenman | vertrouwenspersoon extern | 0297263177

ouderbijdrage

De jaarlijkse ouderbijdrage is een bijdrage per leerling die ten goede komt aan bijzondere activiteiten in de school, die geen onderdeel zijn van het ‘gewone onderwijs’. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt grotendeels beheerd door de ouderraad. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20,- per leerling. Het achterwege laten van betaling leidt niet tot uitsluiting. Daarnaast zijn er kosten voor schoolreis en kamp die door de ouders zelf worden betaald. Voor schoolreis is het bedrag € 35,-. Het schoolkamp voor de leerlingen van groep acht kost € 90,-. We bieden, indien nodig, de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen en maandelijks een bedrag over te maken.  Neem in dit geval contact op met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur.

passenderwijs

Stichting Passenderwijs is een samenwerkingsverband van 85 basisscholen en ondersteunt de Schakel in het geven van de juiste zorg en aandacht per kind. Ze bieden ons hulp met zorg, activiteiten en netwerkcontacten. De intern begeleider van de Schakel, bewaakt de regie over de begeleiding van een leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

basisscholen in vinkeveen

De directeuren van de drie basisscholen in Vinkeveen spreken regelmatig met elkaar af en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Zo zorgen ze voor een goed klimaat. De samenwerking bestaat uit ook praktische zaken. Basisschool de Pijlstaart maakt bijvoorbeeld wekelijks gebruik van ons speellokaal.

Pijlstaart
Schakel
Sint Jozefschool

persoonsgegevens

Iedere basisschool verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en diens ouders en/of verzorgers om verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind door te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Andere persoonsgegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Daar waar we als basisschool zelfstandig voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerken, zijn wij hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt onze school zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Een van de verplichtingen uit de AVG is de informatieplicht. Als verwerkingsverantwoordelijke moeten we u informeren over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Wij hebben daarvoor een 'Privacy Statement - Aanmelding en deelname aan onderwijs' opgesteld. Hiermee voldoen we aan de informatieplicht. In dit Privacy Statement hebben wij de meest voorkomende verwerkingen ten aanzien van het verzorgen van onderwijs beschreven in overeenstemming met de eisen die de AVG aan een Privacy Statement stelt. Verder is er een Privacy Reglement, opgesteld door de Federatie Het Groene Hart, waar onze school aan deelneemt. Daarin is de manier waarop wij het verwerken van persoonsgegevens vormgeven en bewaken nader uitgewerkt.

Privacy Statement

Privacy Reglement

kinderopvang in vinkeveen

Voor de buitenschoolse opvang hebben de drie basisscholen in Vinkeveen gekozen voor het makelaarsprincipe. Dit houdt in dat wij ouders met deze vraag doorverwijzen naar één van de kinderdagverblijven in De Ronde Venen. De naschoolse opvang van Kinderopvang 'Mirakel De Ronde Venen' zit in het speellokaal van de Schakel en zij komen wekelijks, met de peuters die drie jaar geworden zijn, op de Schakel wennen; ze vormen een eigen 3+ klasje.

Ot & Sien
Mirakel De Ronde Venen
Kind & Co | Vinkenrijk

sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. Sponsorgelden moeten verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van de Schakel. Zo mag het onderwijs niet afhankelijk worden van sponsoring en kan de sponsor geen invloed uitoefenen op het beleid.

De schoolvereniging is met ingang van 11 november 2022 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de school en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Omdat de school voor de ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek. Ons RSIN (fiscaal nummer) is 002706283. Giften zijn welkom op NL42 INGB 0000 1359 37 t.n.v. Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen.

tevredenheidsmeting

Eens in de paar jaar wordt er een onderzoek gehouden onder de leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en leerkrachten. Dit onderzoek heeft als doel het meten van de tevredenheid en het organiseren van feedback voor verbeterpunten.

Tevredenheidsmeting

imago-onderzoek

Eind 2019 heeft DUO Onderwijsonderzoek & Advies voor ons een imago-onderzoek uitgevoerd. Het zijn mooie resultaten en we zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met de voorgestelde actiepunten.

Imago-onderzoek

X