De pagina wordt geladen…

organisatie

vereniging

Basisschool de Schakel valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen. Onze vereniging bestaat al sinds 1880 en heeft tot doel het oprichten en in stand houden van een protestants christelijke basisschool in Vinkeveen. De leden van de vereniging vormen samen de algemene vergadering die de uiteindelijke beslissingen neemt over belangrijke zaken binnen de vereniging. Zo kiezen ze bijvoorbeeld het bestuur op de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in juni plaatsvindt. Ouders maar ook overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. 

Inschrijfformulier lidmaatschap

Statuten

team

Op school geeft het team met elkaar passend en adaptief onderwijs. Handelingsgericht werken en het contact met de ouders staat centraal. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Op de foto van links naar rechts:

Petra Eindhoven | directeur
Arthur Krijgsman | vervanging | groep 3/4a
Marlieke Smit | groep 1/2a
Karin Kroon | groep 3/4a
Margreet de Vries | intern begeleider
Deborah Maas | groep 1/2b
Lianne van Vliet | groep 1/2b
Jorne van Ginkel | onderwijsassistent
Wilma van der Schaft | groep 1/2a
Judith Kroon | groep 4b/5, 6/7a
Mariëlle van den Broek | groep 4b/5
Jacqueline Kelemen | groep 6/7a
Willemijn van Zijl | groep 7b/8
Hanneke Bulk | groep 3/4a (staat niet op de foto)
Dianne van der Meer | gymleerkracht (staat niet op de foto)

bestuur

Om ervoor te zorgen dat de Schakel goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen. Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Op de foto van links naar rechts:

Wim Mondeel | voorzitter
Cor Smit | facilitair beheer
Petra Boer | ouderbetrokkenheid
Hans de Haan | secretaris
Geert-Daan Kroese | penningmeester
Joleen Mulckhuyse | communicatie

(Financieel) Jaarverslag

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Op de Schakel bestaat de medezeggenschapsraad uit twee leerkrachten en twee ouders. De argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit van het schoolbestuur. Op de foto van links naar rechts:

Jantine Berkelaar | secretaris
Saskia van Zuijlen | voorzitter
Karin Kroon | leerkracht
Judith Kroon | leerkracht

Jaarverslag medezeggenschapsraad

ouderraad

De Schakel heeft een ouderraad die bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en het team. De ouderraad ondersteunt het team door hulp te bieden bij tal van activiteiten. Op de foto van links naar rechts:

Ineke Oudshoorn | secretaris
Petra Boer | bestuurslid
Jaqueline Kelemen | leerkracht
Hanneke van der Velde | voorzitter
Sandy van Schaik
Bart van Dasler | penningmeester
Tanja Verlaan (niet op de foto)

Jaarverslag ouderraad

commissie van toezicht

Namens de leden van de vereniging houdt de Commissie van Toezicht het functioneren van het bestuur in de gaten en informeert de leden hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Jacco Kroese | voorzitter
Arthur Burggraaff | secretaris
Dirk Vis

 

vertrouwenspersoon

Op school zijn er drie vertrouwenspersonen uit Vinkeveen aangesteld en werken we met een landelijke klachtenregeling.

Margreet de Vries | intern | 0297264806
Marjolein de Graaff | intern |  0297261963
Nico Veenman | extern | 0297263177

Klachtenregeling

samenwerking het groene hart

De vereniging van de Schakel is aangesloten bij de federatie voor ‘Protestants Christelijk Basisonderwijs Het Groene Hart’ die in 1999 is opgericht. We leren van elkaar door kennis te delen en door gezamenlijk overleg. Aangesloten basisscholen:

Kamerik | Eben-Haëzer
Kockengen | De Wegwijzer
Vinkeveen | de Schakel
Wilnis | Koningin Julianaschool
Zegveld | Jorai

 

basisscholen in vinkeveen

De directeuren van de drie basisscholen in Vinkeveen spreken regelmatig met elkaar af en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Zo zorgen ze voor een goed klimaat. De samenwerking bestaat uit ook praktische zaken. Basisschool de Pijlstaart maakt bijvoorbeeld wekelijks gebruik van ons speellokaal.

Pijlstaart
Schakel
Sint Jozefschool

kinderopvang in vinkeveen

Voor de buitenschoolse opvang hebben de drie basisscholen in Vinkeveen gekozen voor het makelaarsprincipe. Dit houdt in dat wij ouders met deze vraag doorverwijzen naar één van de kinderdagverblijven in De Ronde Venen. Peuters die drie jaar geworden zijn komen met Kinderopvang De Ronde Venen en Ot & Sien wekelijks op de Schakel wennen. Ze vormen een eigen 3+ klasje in het speellokaal.

De Ronde Venen
Ot & Sien
Parkieten

passenderwijs

Stichting Passenderwijs is een samenwerkingsverband van 85 basisscholen en ondersteunt de Schakel in het geven van de juiste zorg en aandacht per kind. Ze bieden ons hulp met zorg, activiteiten en netwerkcontacten. De intern begeleider van de Schakel, bewaakt de regie over de begeleiding van een leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

 

tevredenheidsmeting

Eens in de twee jaar wordt er een onderzoek gehouden onder de leerlingen (groep 5 t/m 8), ouders en leerkrachten. Dit onderzoek heeft als doel het meten van de tevredenheid en het organiseren van feedback voor verbeterpunten.

Tevredenheidsmeting 2018

sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. Sponsorgelden moeten verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van de Schakel. Zo mag het onderwijs niet afhankelijk worden van sponsoring en kan de sponsor geen invloed uitoefenen op het beleid.

 

persoonsgegevens

Iedere basisschool verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en diens ouders en/of verzorgers om verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind door te verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Andere persoonsgegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.

Daar waar we als basisschool zelfstandig voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerken, zijn wij hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt onze school zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Een van de verplichtingen uit de AVG is de informatieplicht. Als verwerkingsverantwoordelijke moeten we u informeren over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Wij hebben daarvoor een 'Privacy Statement - Aanmelding en deelname aan onderwijs' opgesteld. Hiermee voldoen we aan de informatieplicht. In dit Privacy Statement hebben wij de meest voorkomende verwerkingen ten aanzien van het verzorgen van onderwijs beschreven in overeenstemming met de eisen die de AVG aan een Privacy Statement stelt. Verder is er een Privacy Reglement, opgesteld door de Federatie Het Groene Hart, waar onze school aan deelneemt. Daarin is de manier waarop wij het verwerken van persoonsgegevens vormgeven en bewaken nader uitgewerkt.

Privacy Statement - Aanmelding en deelname aan onderwijs

Privacy Reglement

X