De pagina wordt geladen…

organisatie

vereniging

Basisschool de Schakel valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen. Onze vereniging bestaat al sinds 1880 en heeft tot doel het oprichten en in stand houden van een protestants christelijke basisschool in Vinkeveen. De leden van de vereniging vormen samen de algemene vergadering die de uiteindelijke beslissingen neemt over belangrijke zaken binnen de vereniging. Zo kiezen ze bijvoorbeeld het bestuur op de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in juni plaatsvindt. Ouders maar ook overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. 

Inschrijfformulier lidmaatschap

Statuten

team

Op school geeft het team met elkaar passend en adaptief onderwijs. Handelingsgericht werken en het contact met de ouders staat centraal. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden:

Lianne van Vliet | groep 1/2b
Wilma van der Schaft | groep 1/2a
Deborah Maas | vervanging | groep 1/2a 
Jacqueline Kelemen | groep 4b/5, 6/7a
Rens van Zoelen | gymleerkracht
Petra Eindhoven | directeur
Karin Kroon | groep 3/4a
Margreet de Vries | intern begeleider
Willemijn van Zijl | groep 7b/8
Mariëlle van den Broek | groep 4b/5
Marlieke Smit | groep 1/2b
Judith Kroon | groep 6/7a
Hanneke Bulk | groep 3/4a
Jorne van Ginkel | onderwijsassistent
Diana Hendrikse | groep 1/2a (staat niet op de foto)

bestuur

Om ervoor te zorgen dat de Schakel goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de beslissingen. Op de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Op de foto van links naar rechts:

Joleen Mulckhuyse | communicatie
Wim Mondeel | voorzitter
Petra Boer | ouderbetrokkenheid
Kees Leeflang | penningmeester
Cor Smit | facilitair beheer
Hans de Haan | secretaris

(Financieel) Jaarverslag

medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, praten en beslissen over de gang van zaken op school. Op de Schakel bestaat de medezeggenschapsraad uit twee leerkrachten en twee ouders. De argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit van het schoolbestuur. Op de foto van links naar rechts:

Judith Kroon | leerkracht
Karin Kroon | leerkracht
Albert-Jan Treur | voorzitter
Jantine Berkelaar | secretaris

Jaarverslag medezeggenschapsraad

ouderraad

De Schakel heeft een ouderraad die bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en het team. De ouderraad ondersteunt het team door hulp te bieden bij tal van activiteiten. Op de foto van links naar rechts, van boven naar beneden:

Willemijn van Zijl | leerkracht
Marianne de Boer | penningmeester
Tanja Verlaan
Petra Boer | bestuurslid
Ineke Oudshoorn | secretaris
Bart van Dasler
Hanneke van der Velde | voorzitter
Cristina Catsburg

Jaarverslag ouderraad

commissie van toezicht

Namens de leden van de vereniging houdt de Commissie van Toezicht het functioneren van het bestuur in de gaten en informeert de leden hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Jacco Kroese | voorzitter
Arthur Burggraaff | secretaris
Dirk Vis

 

vertrouwenspersoon

Op school zijn er drie vertrouwenspersonen uit Vinkeveen aangesteld en werken we met een landelijke klachtenregeling.

Margreet de Vries | intern | 0297264806
Erik van der Horst | intern | 0297269784
Nico Veenman | extern | 0297263177

Klachtenregeling

 

samenwerking het groene hart

De vereniging van de Schakel is aangesloten bij de federatie voor ‘Protestants Christelijk Basisonderwijs Het Groene Hart’ die in 1999 is opgericht. We leren van elkaar door kennis te delen en door gezamenlijk overleg. Aangesloten basisscholen:

Kamerik | Eben-Haëzer
Kockengen | De Wegwijzer
Vinkeveen | de Schakel
Wilnis | Koningin Julianaschool
Zegveld | Jorai

 

basisscholen in vinkeveen

De directeuren van de drie basisscholen in Vinkeveen spreken regelmatig met elkaar af en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. Zo zorgen ze voor een goed klimaat. De samenwerking bestaat uit ook praktische zaken. Basisschool de Pijlstaart maakt bijvoorbeeld wekelijks gebruik van ons speellokaal.

Pijlstaart
Schakel
Sint Jozefschool

kinderopvang in vinkeveen

Voor de buitenschoolse opvang hebben de drie basisscholen in Vinkeveen gekozen voor het makelaarsprincipe. Dit houdt in dat wij ouders met deze vraag doorverwijzen naar één van de kinderdagverblijven in De Ronde Venen. Peuters die drie jaar geworden zijn komen met Kinderopvang De Ronde Venen en Ot & Sien wekelijks op de Schakel wennen. Ze vormen een eigen 3+ klasje in het speellokaal.

De Ronde Venen
Ot & Sien
Parkieten

passenderwijs

Stichting Passenderwijs is een samenwerkingsverband van 85 basisscholen en ondersteunt de Schakel in het geven van de juiste zorg en aandacht per kind. Ze bieden ons hulp met zorg, activiteiten en netwerkcontacten. De intern begeleider van de Schakel, bewaakt de regie over de begeleiding van een leerling.

Schoolondersteuningsprofiel

 

sponsoring

Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. Sponsorgelden moeten verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van de Schakel. Zo mag het onderwijs niet afhankelijk worden van sponsoring en kan de sponsor geen invloed uitoefenen op het beleid.

 

X